Типовой договор

 

 

Шарт №  __

 

Астана қ.                                         ___ ________ 2011 ж.

 

____________________________,  оның атынан ЖАРҒЫ негізінде әрекет етуші директор   ______________________,  бірінші тараптан, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» және ТОО «Рамайям», оның атынан ЖАРҒЫ негізінде әрекет етуші директор Макенова М.М. , бұдан әрі «Жабдықтаушы»  жайттар туралы осы Шартты жасайды:

 

 

1. Шарттың мәні

1.1. Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің меншігіне жабдықтарды және шығын материалдарын  (онан әрі - тауар) спецификаға, шот-фактураларға ерекшілік (накладной) құжаттарына сәйкес ұсынуға, ал Тапсырыс беруші қазіргі келісім шартпен айқындалған реті бойынша қызметтерді қойылған жабдықтарды қабылдап алуға РМК, құжаттарға қол қойып (акт, накладной) және төлеуге міндеттенеді;

1.2..  Шарт сомасы ________ euro құрастырып жатыр ( ___________________ )   АО Альянс-банк курсымен құрастырушы бір сәттігіне теңге еңбекақыға шоттар.

 

  2. Шарт және жеткізудің

2.1. Мерзімін ұзартуға сатылған 

 тауарды есептеліп жатыр.

 2.2. 100% Предоплатаны мөлшерде шығарылып жатыр шарт жалпы сомалары 5 банкілік күн ішінде шарт қол қоюынан кейін .

2.3. Тапсырыс беруші Жабдықтаушы келесі есеп айыратын шотына тізбелеу жолымен есеп айырысу міндетті жасау :

 ТОО «РАМАЙЯМ»

РНН 620 200 335 449

 KZ659650000060537119

 в  АО Альянс Банк, г. Астана ( BIC IRTYKZKA).

2.5. Қапталған датамен тауар жеткізулері сенімхатпен және қол қоюмен заңды тұлғамен уәкіл тапсырыс берушімен тауар алуы датасын есептеу.

2.6. Тауар жеткізу мерзімі - 3 апта ішінде предоплаты . бір сәттігінен.

2.7. Жеткізу мекенжаймен жүзеге асып жатыр :

_________________________________________

 

3. Екі жақтың міндеттері

3.1. Жабдықтаушы осы шарттың талабын тауардың сапасы және саны бойынша орындауға міндетті.

3.2. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге қойылатын тауарды толық көлемде жеткізуге міндетті және жеткізілуінің  ұйымдастырылуына, тасымалдау және тауарды түсіруге

3.3. Тапсырыс беруші тауарды орналастыруға осы шарттың талаптарына сәйкес тауарды қабылдауға және төлеуге міндетті.

3.4. Тапсырыс беруші Жабдықтаушыға тауарды алуға сенім хат беруге міндетті.

3.5. Тапсырыс беруші тауарды қабылдау кезінде міндетті:

- ораудың тұтастығын таңбалауға және сапасынасәйкес тексеруге;

- тауарды көлемі бойынша қабылдауғы;

- тауарға шағым болмайтын жағдайда барлық жолдама құжаттарға (шот-фактура, накладная) қол қоюға.

3.6. Мердігер жеткізілетін жабдықты қабылдау-беру актісіне қол қойған күннен бастап бір жыл бойы жабдыққа кепілді қызмет көрсетуге міндеттенеді.

 

 

 

4. Екі жақтың жауапкершілігі

4.1. Осы шарттың орындалмауы немесе міндеттерінің тиісті орындалмауына, тауардың уақытында қойылмағаны үшін Жабдықтаушы Тапсырушыға апта сайынғы тауардың төлемінен 0,05% айыппұл төлуге міндетті, бірақ шарттың жалпы соммасынан 5% артық емес;

4.2.Осы шарттың орындалмауы немесе міндеттерінің тиісті орындалмағаны үшін, төлемінің мерзімі шарттағы мерімнен өткен жағдайда, Тапсырыс беруші Жабдықтаушыға әр күнгі қарыз соммасынан 0,5% айыппұл төлеуге міндетті, бірақ шарттың жалпы соммасынан 10% артық емес.

4.3. Тапсырыс беруші Жабдықтаушi шығындары міндетті төлеу , көрінгендер қазіргі шарт тапсырыс берушісімен тиістісіз атқару нәтижесінде .

4.4.  Бұзушы оқиғасында мерзімдердің тапсырыс берушісімен және тауар еңбекақысы тәртібінің Жабдықтаушi еркінде бір өңді тәртіпте 100% предоплатемен тауар тиеулері шарттарға тапсырыс берушіні ауыстыру

 

 

 

 

 

5. Шарттың мерзімі

 

5.1.   Бір сәттіктен байланысты шартты кіріп жатыр оның қол қоюдың .

 

 

6. Форс-мажор

6.1. Тараптар осы шарттың орындалмауы немесе міндеттерінің тиісті орындалмауына жауапкершілік етпейді егер бұндай орындамаушылық форс-мажорлық жағдайға байланысты болса, яғни шарт бойынша түсінік: соғыс немесе әскери қимыл, саяси төңкеріс, жаппай тәртіпсіздік, ереуілдер, стихиялық апаттар, өрт, бұл шарттың орындалуының іске асырылмайтын мемлекеттік басқару органдарының актілері .

 

 

7. Басқа ахуалдар

7.1. Тапсырыс беруші тауардан жарамсыз ақаулар,  жетіспеушілік аңғарған жағдайда, Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің комерциялық актілеріне сәйкес тауарды ауыстыруға, толықтыруға міндеттенеді.

7.2. Тапсырыс берушінің барлық наразылығы Жабдықтаушының қаруына тауар қойылғанан кейін 1 апта мерзімде қабылданады.

7.3. Тауардың саны және көлемі жағынан наразылықтың мазмұны мен негізі және жетіспеушілігі мен араласушылығы актімен расталады.

7.4. Ақауланған тауар Жабдықтаушыға қайтарылу құжатымен (накладной) қайтарылудың себебін және құжаттың (накладной) нөмірін, шот-фактура көрсету арқылы қайтарвлуы тиіс.

7.5. Осы шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалып және тараптармен қол қойылса ғана дұрыс болып саналады.

7.6. Осы Шарт 2 (екі) данада мемлекеттік және орыс тілінде құрылған, әр тарапқа бір данадан жасалған, сонымен қатар әр данада, егер екі тараппен қол қойылса өзінің заңды күші бар болып саналады..

 

7. Тараптардың деректемелері

 

«Тапсырыс беруші»

 

 

Директор ____________________  

 

 

«Жабдықтаушы» 

ТОО «РАМАЙЯМ»

г. Астана, район Алматы,

микрорайон Молодежный, д. 10, кв. 32

РНН 620 200 335 449

АО «АльянсБанк» г. Алматы

ИИК KZ659650000060537119

БИК IRTYKZKA

 

 

 

Директор

 

_______________________ Макенова М.М.

 

Договор № __

 

г. Астана                                            __ ______ 2011 г.

 

_______________________________,  в лице директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ТОО «Рамайям», в лице директора Макеновой М.М., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим:

 

  1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется предоставить в собственность Заказчика оборудование и расходные материалы (далее – товар), согласно спецификации, счетам - фактурам и накладным, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное оборудование, подписать накладную, акт пуско-наладочных работ в порядке, определенном настоящим договором.

1.2. Сумма договора составляет ________ euro (_______________________________ euro) по курсу АО Альянс-банк в тенге на момент составления счета на оплату.

 

2. Условия платежа и поставки

2.1. Товар считается проданным в рассрочку.

2.2. Предоплата производится в размере 100% от общей суммы договора в течение 5 банковских дней после подписания договора.

2.3. Заказчик обязан произвести расчет путем перечисления на следующий расчетный счет поставщика: ТОО «РАМАЙЯМ»

РНН 620 200 335 449

 KZ659650000060537119

 в  АО Альянс Банк, г. Астана ( BIC IRTYKZKA).

2.5.  Датой поставки товара считать дату получения товара уполномоченным Заказчиком лицом по доверенности и подписанием накладной.

2.6. Срок поставки товара – в течение 3 недель с момента предоплаты

. 2.7. Поставка осуществляется по адресу:

____________________________________

 

  1. Обязаности сторон

3.1. Поставщик обязан исполнять требования настоящего договора по качеству и количеству оборудования, произвести пробный запуск оборудования.

3.2. Поставщик обязан поставить Оборудование в полном объеме и несет полную ответственность за организацию поставки, транпортировки и разгрузки, установки и запуска оборудования, поставляемого Заказчику.

3.3. Заказчик обязан принять и оплатить Оборудование согласно условиям настоящего договора, предоставить место для размещения оборудования.

3.4. Заказчик обязан предоставить Поставщику доверенность на получение Оборудование и Акт пуско-наладочных работ.

3.5. Заказчик обязан при приемке товара:

- проверить целостность оборудования, соответствие маркировки и качество.

- принять товар по количеству.

- подписать все сопроводительные документы (счет-фактура, накладная, акт пуско-наладочных работ), при условии отсутствия претензий к товару.

3.6. Поставщик обязуется оказывать гарантийное обслуживание поставляемого оборудования в течение 1-го года со дня подписания акта приема-передачи такого оборудования.

 

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему договору, в частности, не своевременной поставки товара, Поставщик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,05% от стоимости товара за каждую неделю просрочки, но не более 5% от общей суммы  договора.

4.2.  Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку (пеню) за задержку исполнения условий п. 2.3  настоящего Договора в размере 0,5%  от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 %.

4.3. Заказчик обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Заказчиком настоящего Договора.

4.4. В случае нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты товара Поставщик вправе в одностороннем порядке перевести Заказчика на условия отгрузки товара по 100% предоплате.

 

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.

 

6. Форс –мажор

 

6.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, под которыми в настоящем договоре понимаются: война или военные действия, политические перевороты, массовые беспорядки, забастовки, в том числе несанкционированные органами власти, стихийные бедствия, пожар, акты органов государственного управления, делающие невозможным исполнение настоящего договора.

 

7. Прочие условия

7.1. В случае выявления Заказчиком недостачи, брака Оборудования, Поставщик обязуется заменить, организовать ремонт за свой счет согласно заполненному коммерческому акту Заказчика.

7.2. Все претензии Заказчика принимаются Поставщиком к рассмотрению не позднее 1 месяца с даты поставки товара.

7.3. Содержание и обоснование претензии по качеству и по количеству подтверждается актом.

7.4. Забракованное оборудование должно быть возвращен Поставщику по возвратной накладной с указанием причины возврата и номера накладной и счет – фактуры, по которому было получено оборудование.

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

7.6. Настоящий Договор составлен на государственном и русском языке в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой стороны, причем каждый экземпляр имеет самостоятельную юридическую силу, если он подписан обеими сторонами.

 

7. Реквизиты сторон

 

«Заказчик»

 

 

Директор ____________________  

 

 

   «Поставщик»

ТОО «РАМАЙЯМ»

г. Астана, район Алматы,

микрорайон Молодежный, д. 10, кв. 32

РНН 620 200 335 449

АО «АльянсБанк» г. Алматы

ИИК KZ659650000060537119

БИК IRTYKZKA

 

Директор____________ Макенова М.М.

 

 

 

 

Спецификация к договору № 2 от 11.02.2011г.

 

 

 

No

Наименование

Кол-во

1

  

Название комплекса    (производство Asclepion Laser Techologies, Германия)

 

 

·         Лазерный модуль

  •  Педаль управления
  •  Защитные очки для врача
  • Защитные очки для пациента
  • Руководство пользователя
  • Руководство по эксплуатации  

 

 

 

 

 

«Поставщик»

ТОО «Рамайям»

гстана 050016, г. Астана, мк-н Молодежный, 10-32

Тел. 22-82-44, 8 705 258 4656

БИН 081140016610

РНН 620200335449

 KZ659650000060537119

 в  АО Альянс Банк, г. Астана ( BIC IRTYKZKA).

 

 

 

Директор

 

_______________   Макенова М.М.

 

«Заказчик»

 

 

Директор

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

I ASSERT

 

For and on behalf of the Buyer

От имени Покупателя

 

 

 

«___» ___________ 2011 год

 

УТВЕРЖДАЮ

 

For and on behalf of the Seller

От имени Продавца

 

 

 

«___» __________ 2011 год

 

 

 

 

 

Акт ввода в эксплуатацию 

Начало работ:  ______________

Окончание работ: ____________

 

Наименование оборудования:

 

Место установки оборудования:  _______________________________________

 

Замечания по работе: Нет

Описание выполненных работ: произведен ввод в эксплуатацию и обучение персонала

Кто обучался работе с оборудованием (Ф.И.О., должность): ____________________

 

 

Заключение:

Принятая медицинская продукция осмотрена, количество и качество проверено. Оборудование доставлено, инсталлированно и признано соответствующим условиям Договора No. 2 от 15.03.2011.  Обучение работе на установленном оборудовании и инструктаж по технике безопасности с работниками Покупатлями проведены. Руководство пользователя на поставленное оборудование Покупателю передано.  Претензии по исполнению всех договорных обязательств у Покупателя отсутствуют. Настоящий Акт является неотъемлемой частью  No. 2 от 15.03.2011

 Продавец обязуется осуществить бесплатный гарантийный ремонт изделия, вышедшего из строя по вине изготовителя в течении гарантийного срока, указанного в Договоре. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в следующих случаях: при несоблюдении техники безопасности и/или условий эксплуатации изделий (указанных в руководстве); вследствие неквалифицированных действий персонала, скачков напряженная или несоответствия его стандартам электропитания (в том числе, при отсутствии «заземления» в питающей силовой сети); при неправильной эксплуатации или некорректном подключении периферических устройств, приведшем к выходу и строя элементов устройства (взрыв, вздутие, следы перегрева и т.д. );  при механическом повреждении (наличии следов вскрытия, повреждении гарантийной пломбы, несоответствии упаковочной тары и т.д.). Вследствие вышеперечисленных случаев осуществляется платный ремонт на общих основаниях.

Гарантийное обслуживание не распространяется на расходные материалы и сменные узлы (аккумуляторы, электроды).

The act of commissioning 

The beginning of works: _____________

the Termination of works: ____________

 

The name of the equipment                                

 

Installation site of the equipment: _______________________________________

 Remarks on work: Is not present

The description of the executed works: commissioning and training of the personnel is made

Who was trained in work with the equipment (first name, middle initial, last name, a post): ____________________

 

 

The conclusion:

Accepted medical production осмтрена, the quantity(amount) and quality is checked up. The equipment is delivered, is installed and is recognized to appropriate treaty provisions No. 2 from 15.03. 2011. Training to work on the established equipment and instructing in the safety precautions with workers Pokupatljami are carried out(spent). The user's guide on the put equipment is transferred(handed) to the Buyer. Claims on execution(performance) of all treaty obligations at the Buyer are absent. The present Certificate(act) is integral part No. 2 from 15/03/2011/

 The seller undertakes to carry out free-of-charge guarantee repair of the product failed on fault of the manufacturer during a warranty period, specified in the Contract. The present guarantee is not distributed to the products which have received damages to the following cases: at non-observance of the safety precautions and - or conditions of operation of products (specified in a management(manual)); owing to unskilled actions of the personnel, jumps intense or discrepancies to his(its) standards of power supplies (including, at absence of "grounding" in having power(force) network); at misuse or the incorrect connection of the peripheral devices which have resulted(brought) in an output(exit) and building of elements of the device (explosion, a swelling, traces перегрева etc.); at mechanical damage (presence of traces of opening, damage of a guarantee seal, discrepancy of packing container etc.). Owing to set forth above cases paid repair in accordance with general practice is carried out.

Warranty service is not distributed to account materials and replaceable units (accumulators, electrodes)